Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Share this

Η ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής η «ΜΥΝΤ») σέβεται και δεσµεύεται να προστατεύει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσµευση της ΜΥΝΤ καθώς αναφέρει τα δεδοµένα που µπορεί να συλλέξει ή να επεξεργαστεί η ΜΥΝΤ, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες µπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας να προβεί σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Κανονισµού 2016/679) και του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόµου από τη επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει κάθε φορά.

Κάνοντας χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Εάν δεν συµφωνείται µε τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στην παρούσα παρακαλούµε να µην συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. 

1.Διάταξη – Δοµή της Iστοσελίδας  

Η Ιστοσελίδα της ΜΥΝΤ αποτελεί ένα ολοκληρωµένο κέντρο πληροφοριών και υπηρεσιών. Επισηµαίνουµε ότι ιστοσελίδες τρίτων, τις οποίες ενδέχεται να επισκεφθείτε ακολουθώντας συνδέσµους που παρέχονται στην Ιστοσελίδα µας, βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της ΜΥΝΤ και διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων. Για τις πολιτικές αυτές, η ΜΥΝΤ δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη.

2.Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Εντισον 7, Παλλήνη, Αθήνα µε Α.Φ.Μ. 801414116 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών.

3.Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων της ΜΥΝΤ:

οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηµα που σχετίζεται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, µπορείτε να επικοινωνείτε  µαζί µας µέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

4.Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουµε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά µε εσάς συλλέγονται µε τους ακόλουθους τρόπους:

 • Έχοντας την συγκατάθεσή σας αποκτούµε ορισµένα δεδοµένα καταγράφοντας πώς αλληλεπιδράτε µε την ιστοσελίδα µας, για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies. Για την συλλογή δεδοµένων µέσω cookies σας ζητάµε την ρητή σας συγκατάθεση κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα µας σύµφωνα µε την πολιτική cookies που αναφέρεται παρακάτω. 
 • Περαιτέρω, ενδέχεται να συλλέγουµε δεδοµένα που περιλαµβάνουν την διεύθυνση IP  του υπολογιστή σας, την ηµεροµηνία και ώρα πρόσβασης, δεδοµένα ταυτοποίησης προγράµµατος περιήγησης και του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιήθηκε, όνοµα παρόχου πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα από την οποία γίνεται η πρόσβαση για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήµατός µας και για να καταρτίζουµε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα µας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις ενέργειες και τα µοτίβα πλοήγησης των χρηστών της Ιστοσελίδας µας, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Όταν χρησιµοποιείτε τη φόρµα επικοινωνίας  προκειµένου να αναρτήσετε ένα σχόλιο ή για να ζητήσετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, συλλέγουµε δεδοµένα ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) προκειµένου να ερευνήσουµε το αίτηµά σας και να σας παράσχουµε την κατάλληλη απάντηση.
 • Όταν συµπληρώνετε την φόρµα «ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ»  συλλέγουµε δεδοµένα όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας  καθώς και στοιχεία βιογραφικού, επαγγελµατικής κατάρτισης και εµπειρίας τα οποία οικειοθελώς µας υποβάλλετε κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος  µε σκοπό την  υποβολή της αίτησης εγγραφής σας στην εφαρµογή της ΜΥΝΤ και την συνεργασία και την παροχή των υπηρεσιών µας σε εσάς.
 • Επιλέγοντας να λαµβάνετε, από εµάς ενηµερωτικό υλικό (newsletter) συλλέγουµε δεδοµένα επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο προκειµένου να λαµβάνετε ενηµερώσεις από την ΜΥΝΤ.

6. Πως επεξεργαζόµαστε τα Δεδοµένα σας

Η ΜΥΝΤ δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, µέσω της Ιστοσελίδας της.

Η ΜΥΝΤ δεσµεύεται:

 • να επεξεργάζεται τον περιορισµένο όγκο και το είδος δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για κάθε ορισµένη διαδικασία επεξεργασίας και για κάθε απαιτούµενη υπηρεσία.
 • να µην επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας µε την Ιστοσελίδα.
 • να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενόσω αυτά είναι στη διάθεσή του.

Για τα δεδοµένα που συλλέγονται στο πεδίο «ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ», αυτά αποτελούν δεδοµένα που εσείς παρέχει οικειοθελώς στην ΜΥΝΤ µε σκοπό την παροχή πρόσβασης στην ανωτέρω εφαρµογή ή υπηρεσία της ΜΥΝΤ και την διερεύνηση της µεταξύ µας συναλλακτικής σχέσης και η νοµιµοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η παροχή υπηρεσίας σε εσάς και η εκτέλεση της συναλλακτική µας σχέση.

H νόµιµη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη Ιστοσελίδας του σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται από cookies. Για τα λοιπά προσωπικά δεδοµένα τεχνικής φύσης που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΜΥΝΤ κατά την απλή επίσκεψη της Ιστοσελίδας, αυτά προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας µας και συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιµοποιούνται µε σκοπό να καταστήσει δυνατή τη χρήση της Ιστοσελίδας µας (εγκατάσταση σύνδεσης) καθώς και για την ασφάλεια του συστήµατος και τη διαχείριση της δοµής του δικτύου και για στατιστικούς λόγους και άρα νοµιµοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η ικανοποίηση εννόµου συµφέροντος της ΜΥΝΤ. 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται ως τµήµα εκούσιας εισαγωγής δεδοµένων στο πεδίο «Φόρµα Επικοινωνίας» και «Εγγραφή στο Newsletter», χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας του ερωτήµατός σας και για την παροχή των υπηρεσιών που ενδεχοµένως ζητήσατε. Για την υπηρεσία «Φόρµα Επικοινωνίας»  και «Εγγραφή στο Newsletter» νοµιµοποιητική βάση είναι η συγκατάθεση σας και η παροχή της υπηρεσίας σε εσάς. 

Κάθε είδους δεδοµένα που συλλέγουµε δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν από την ΜΥΝΤ ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η ΜΥΝΤ ενεργεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρµογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων µπορεί να λάβει χώρα και για λόγους που αφορούν την υποστήριξη και άσκηση νοµίµων δικαιωµάτων και αξιώσεων της ΜΥΝΤ και την υπεράσπιση της σε νοµικές διαδικασίες.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από την ΜΥΝΤ µέσω της Ιστοσελίδας, τηρούνται µε ασφάλεια για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται µε βάση των επιδικωκόµενο σκοπό και θα διαγράφονται µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης µε την ΜΥΝΤ ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαµβάνοντας υπόψιν τυχόν υποχρεώσεις της ΜΥΝΤ δυνάµει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Ειδικότερα:

 • Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο πεδίο «Φόρµα Επικοινωνίας» θα τηρούνται για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την απάντησή µας προς εσάς.
 • Τα δεδοµένα που µας παρέχετε για να εγγραφείτε στα Ενηµερωτικά µας Δελτία (newsletter) διατηρούνται έως ότου λάβουµε από εσάς αίτηµα ανάκλησης.
 • Τα άλλα στοιχεία που µας παρέχετε µε την συµµετοχή σας στο πεδίο «ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ» διατηρούνται για όσα διάστηµα διαρκεί η συναλλακτική µας σχέση άλλως διαγράφονται αυτοµάτως µόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια της µη αποδοχής της αίτησης σας.
 • Το δεδοµένα τεχνικής φύσης διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.

Αποδέκτες στοιχείων των δεδοµένων σας δύνανται να είναι πέραν της ΜΥΝΤ µόνο αξιόπιστοι συνεργάτες και εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της ΜΥΝΤ που µεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής µας σχέσης, την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών της ΜΥΝΤ και για τον σκοπό της υποστήριξης της παροχής των υπηρεσιών της ΜΥΝΤ και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εκτός αν ρητά προβλέπεται  ή επιτάσσεται εκ του νόµου ή/και τις αρµόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρµόδιες δικαστικές, αστυνοµικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νοµίµου αιτήµάτος τους), η ΜΥΝΤ δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχετε άνευ της συγκατάθεσης αυτού.

Η ΜΥΝΤ διασφαλίζει ότι λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εµπιστευτικότητα και διαθεσιµότητα των προσωπικών σας δεδοµένων έναντι της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συµµόρφωση µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

7.Τα δικαιώµατά σας στην πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

Η ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει το δικαίωµα να ελέγχετε ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νοµίµως σε επεξεργασία («δικαίωµα πρόσβασης»).

Επιπλέον έχετε τα παρακάτω δικαιώµατα:

 • το δικαίωµα της διόρθωσης των δεδοµένων σας,
 • το δικαίωµα της διαγραφής αυτών,
 • το δικαίωµα περιορισµού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων σας,
 • το δικαίωµα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδοµένων σας από την ΜΥΝΤ ή επιθυµεί να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας (που θα έχει δοθεί προηγουµένως), η ΜΥΝΤ θα συµµορφωθεί µε τις σχετικές οδηγίες σύµφωνα µε τις νόµιµες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Σηµειώνεται ότι η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι η ΜΥΝΤ δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί µόνο για το µέλλον και δεν θίγει την νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ΜΥΝΤ θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδοµένα και µετά την ανάκληση της συγκατάθεσης µόνο στο µέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόµο προκειµένου να ανταποκριθεί στις νόµιµες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωµάτων της.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωµάτων, η ΜΥΝΤ θα λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατος εντός των προβλεποµένων στην νοµοθεσία χρονικών προθεσµιών ενηµερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήµατος, άλλως για τους λόγους που εµποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος ή την ικανοποίηση αυτού.

Για την ενάσκηση των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την ΜΥΝΤ και να υποβάλλετε το αίτηµά σας  εγγράφως στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

8. Συνδέσεις µε Ιστοσελίδες Τρίτων:

Η Ιστοσελίδα µας περιέχει συνδέσεις προς και από Ιστοσελίδες των εντολέων, προµηθευτών, διαφηµιστών µας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε µια σύνδεση προς οποιαδήποτε από τις άλλες αυτές Ιστοσελίδες, παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόµαστε καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τις εν λόγω Ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούµε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.

9.Cookies

Στην Ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies προκειµένου να σας διακρίνουµε από άλλους χρήστες. Ορισµένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας και για να σας παρέχουµε µια καλή εµπειρία κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Επιπρόσθετα, τα cookies µας παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουµε την Ιστοσελίδα µας ή τον τρόπο µε τον οποίο παρέχουµε τις υπηρεσίες µας στο Κοινό. Χρησιµοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες ή προσφορές από τον ΔΑΑ ή τρίτα µέρη, οι οποίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν

Τα cookies είναι αρχεία δεδοµένων, τα οποία µεταφέρονται από έναν διακοµετακοµιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιοµηχανικό πρότυπο, χρησιµοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαµβανόµενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστηµα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και µόνο η τοποθεσία web από την οποία µεταφέρθηκε ένα συγκεκριµένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυµάται τις ενέργειές και προτιµήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστηµα, προκειµένου να υπάρχει πχ. εξατοµίκευση διαδικτυακών διαφηµίσεων, ανάλυση επισκεψιµότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/ χρήστης τις προτιµήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η ΜΥΝΤ και οι ειδικά εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies ( εκτός από αυτά που είναι τεχνικά αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας) ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται κατά την είσοδό σας. Εάν επιλέξετε να µην αποδεχθείτε τα cookies, µπορεί να µην απολαµβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Συγκεκριµένα, κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα ερωτάσθε, εάν επιθυµείτε ή όχι τα cookies λαµβάνοντας στην οθόνη σας το κάτωθι µήνυµα:

Η          ΜΥΝΤ  χρησιμοποιεί   cookies για       τη         βελτίωση         της       περιήγησής     σας      στην            ιστοσελίδα.     Παρακαλούμε διαβάστε         την       Πολιτική           των      Cookies            και            επιλέξτε           είτε      το         κουτί    «Αποδοχή»,     είτε      το         κουτί    «Απόρριψη»    σε            περίπτωση      που      δεν       επιθυμείτε      τη         χρήση  cookies κατά    την       περιήγησή       σας            στην     παρούσα         ιστοσελίδα

Σε περίπτωση που το πρόγραµµα πλοήγησης ιστού (web browser) που χρησιµοποιείτε αποδέχεται αυτόµατα τα cookies, µπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του για να τα καταργήσετε εντελώς ή για να λαµβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie, εάν το προτιµάτε.

Αν κάποιος δεν επιθυµεί την συλλογή πληροφοριών µέσω cookies, µπορεί να ρυθµίσει το πρόγραµµα πλοήγησής του ( web browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτοµάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί.

Σε περίπτωση που αρχικώς αποδεχθείτε τα cookies και στην πορεία αλλάξετε γνώµη, µπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας στη συνέχεια, τροποποιώντας την επιλογή σας.


Μπορείτε να µάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης των cookies πηγαίνοντας στην ενότητα Βοήθεια του προγράµµατος πλοήγησης (web browser ) σας.

10.Υποβολή καταγγελίας στην αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδοµένων:

θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατα σας, µπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρµόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρµόδια αρχή βάσει του GDPR .

11.Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωµα να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται στη παρούσα θέση.