Share this

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά

O παρών δικτυακός τόπος https://themyntapp.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΝΤ APP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Εντισον 7, Παλλήνη, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 801414116 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «ΜΥΝΤ»).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η ΜΥΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η ΜΥΝΤ θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, εφαρμογές, αρχείο, δομή ιστότοπου κλπ.), αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία (πνευματική και βιομηχανική) της ΜΥΝΤ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας ή μπορεί να αποτελεί και διανοητική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΜΥΝΤ έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Η ΜΥΝΤ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της ΜΥΝΤ, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΜΥΝΤ ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΜΥΝΤ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, όμως, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/-ρια  και χρήστη εξ αφορμής της χρήσης  της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Επίσης, η ΜΥΝΤ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας της και οι επιμέρους σελίδες θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό Τόπο καθεαυτό,, είτε για κάποιο άλλο Διαδικτυακό Τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.
Επίσης, η ΜΥΝΤ δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νόμιμα, πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

Επικοινωνία – Πεδίο «ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ»

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε E-mail επικοινωνείτε με την ΜΥΝΤ ηλεκτρονικά και συναινείτε στο να λαμβάνετε επικοινωνία από την ΜΥΝΤ με τον ίδιο τρόπο. Η ΜΥΝΤ επικοινωνεί μαζί σας μέσω E-mail. Συμφωνείτε πως όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλου είδους γραπτή επικοινωνία θα λαμβάνονται από εσάς.

Από την στιγμή που θα υποβάλλετε στη ΜΥΝΤ την αίτηση εγγραφής σας στο πεδίο «ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ» με τα απαιτούμενα στοιχεία αυτής, η αίτηση σας θα εξεταστεί από την ΜΥΝΤ. Αν γίνει δεκτή από την ΜΥΝΤ, θα σας θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική σας διεύθυνση, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία εγγραφής (log in) περαιτέρω στην εφαρμογή της ΜΥΝΤ. Η ΜΥΝΤ δεν εγγυάται την αποδοχή της αίτησης σας.

“Σύνδεσμοι” (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (Sites) 

Η ΜΥΝΤ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των ιδιοκτητών τους, στους οποίους πρέπει ο επισκέπτης/-ρια και χρήσης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/-ριών και χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση και ευθύνη για οποιονδήποτε.  Επιπλέον, η ΜΥΝΤ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

Επικοινωνία

Για θέματα περιεχομένου της Ιστοσελίδας της ΜΥΝΤ παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

Beauty and Wellness On Demand

Stylists | Artists | Trainers

+302112346460

Καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00

+302112346460

Kαθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00

© Copyright 2020 - 2021 | MYNT APP SINGLE MEMBER P.C.