Πολιτική Ακύρωσης

Share this

Πολιτική Ακύρωσης – Αλλαγής κράτησης

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυµεί να ακυρώσει την κράτηση του, µπορεί να το κάνει χωρίς επιβάρυνση µέσω της Εφαρµογής σε διάστηµα προ 24 ωρών από την ώρα της κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, η κράτηση ακυρώνεται, η Υπηρεσία θεωρείται ότι δεν παρασχέθηκε, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή του ποσού που έχει καταβάλλει στη ΜΥΝΤ για το κόστος πραγµατοποίησης της κράτησης και η επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Χρήστης στη ΜΥΝΤ θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιήθηκε για την πληρωµή. 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης προβεί µέσω της Εφαρµογής σε ακύρωση της κράτησης εντός 24 ωρών από την ώρα της κράτησης, η υπηρεσία της κράτησης θα θεωρείται ότι παρασχέθηκε από τη ΜΥΝΤ και άρα σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24 ωρών από την ώρα της κράτησης η ΜΥΝΤ δεν θα οφείλει να επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που έλαβε για το κόστος πραγµατοποίησης της κράτησης. 

Η µη εµφάνισή του Χρήστη έχει τις ίδιες συνέπειες µε την ακύρωση εντός 24 ωρών από την κράτηση και ο Χρήστης δεν δικαιούται την επιστροφή των χρηµάτων που κατέβαλε στη ΜΥΝΤ. 

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυµεί α αλλάξει την ηµέρα και την ώρα της κράτησης έχει δικαίωµα να το κάνει τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την ώρα της κράτησης επικοινωνώντας στο µέσω email στο [email protected] ή καλώντας µας στο +302112346460. H αλλαγή θα πρέπει να γίνει δεκτή και από τον Επαγγελµατία και εξαρτάται από την διαθεσιµότητα του. Για τον λόγο αυτό, ο Επαγγελµατίας θα ενηµερώνεται από την ΜΥΝΤ το συντοµότερο για τη νέα ώρα και ηµέρα διενέργεια της κράτησης. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του Επαγγελµατία, η κράτηση θα ακυρώνεται και ισχύουν τα παραπάνω. Η ΜΥΝΤ και στην περίπτωση αυτή δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητα του Επαγγελµατία και δεν φέρει καµία ευθύνη σχετικά. 

Η Υπηρεσία της ΜΥΝΤ δεν θεωρείται σε καµία περίπτωση αγορά µε ηλεκτρονικά µέσα και για αυτό ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την σύµβαση του µε την ΜΥΝΤ. 

Cancellation Policy

If your plans change, you can now cancel your appointment on the MYNT app up to 24 hours in advance.

Please note our updated cancellation policy:

Cancellations earlier than 24 hours of your appointment time – full refund of

MYNT Service fee

  • All cancellations on services booked with MYNT points earlier than 24 hours of your appointment time will receive a full refund of MYNT points spent and of MYNT Service fee (if applicable).

Cancellations within 24 hours of appointment time and client no-shows – no refund of MYNT Service fee.

  • All cancellations on services booked with MYNT points within 24 hours prior to your appointment time will not receive a refund of MYNT points spent or of MYNT Service fee (if applicable)

If you need to modify your appointment up to 2 hours prior to your appointment time please contact [email protected] or call +302112346460 and we will do our best to assist you.